הלוח החקלאי » - קניה, מכירה, השכרה פרסם מודעה ללא תשלום
 
 

  מעוניינים לקנות - כפות תמרים לסכך

  עדכון אחרון: 11-09-2017
  איש / אשת קשר: רחל מסורי - קניינית רכש ולוגיסטיקה
  חברה / משק: עיריית חדרה
  יישוב: חדרה
  טלפון: 04-6303834
  נייד: 050-5622454
  אתר:
  Lamp למודעות נוספות של המפרסם/ת: לחצו כאן
  צור קשר

  כ' אלול, תשע"ז
  ‏‏11 ספטמבר, 2017
  לכבוד

  א.ג.נ.,
  הנדון: בקשה לקבלת הצעת מחיר לאספקת כפות תמרים לסכך

  עיריית חדרה מעוניינת לקבל הצעת מחיר בנושא שבנדון.
  להלן פרטי ההתקשרות:
  1 אספקת כפות תמרים לסכך טריות ללא חשש חידקונית הדקל כולל פריקה בכ-6 מקומות ברחבי העיר יח' 2,000
  תנאים :
  • אספקה ב-1-2.10.17
  • המחיר כולל הובלה
  • הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם לעובדיו, לשכיריו, לשלוחיו, או לכל אדם או רכוש בקשר או כתוצאה מביצוע העבודות הנ"ל.

  תנאים כללים :
  • העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או אף אחת מן ההצעות.
  • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את העבודה/הטובין בין המציעים השונים.
  • העירייה שומרת לעצמה את הזכות להזמין רק חלק מהפריטים ו/או חלק מהיחידות מבלי שיחול שינוי במחיר יתר הפריטים והיחידות.
  • הספק מתחייב לספק את הטובין או השרות עד למועד הקבוע בהזמנה. לעירייה שיקול הדעת להורות על שינוי לו"ז.
  • הכמות המפורטת לעיל הינה הערכה בלבד והתשלום בפועל יהיה בהתאם לכמות שהוזמנה וסופקה בפועל.
  • הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד ולא תכלולנה מע"מ.יריית חדרה רשאית להעדיף מציע שהוא תושב העיר ובלבד שהצעתו לא תעלה על 5% מהמחיר הזול ביותר שהוצע בהליך.
  • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת העבודה בהתאם לשיקול דעתה.
  • תנאי תשלום: שוטף + 45 מיום קבלת החשבונית בהנהלת החשבונות של העירייה.
  • טופס שיהיו בו שינויים או תיקונים בחישוב העירייה רשאית לפסול את ההצעה ללא הודעה על כך.
  • תוקף ההצעה והמחירים בה יהיו תקפים למשך 90 יום מיום ההגשה.

  • במהלך תקופת ההתקשרות, העירייה תזמין את העבודות הדרושות לה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה, תקציבה בכפוף לאישור תקציבי ובהתאם להזמנות מאושרות כדין שיימסרו לקבלן מפעם לפעם.
  • העיריה שומרת לעצמה את הזכות לפרסום תוצאות הליך הבקשה להצעת מחיר באתר אינטרנט העירייה, לרבות שמות מגישי ההצעות וגובה הצעותיהם. העירייה תראה בעצם הגשת ההצעה לעירייה הסכמה לפרסום כאמור.

  לקבלת טופס ההצעה יש לפנות לרחל בטלפון 04-6303834 / 050-5622454 או במייל באמצעות יצירת הקשר בטופס למעלה

  יש למסור את ההצעה שבטופס במעטפה סגורה בציון הנושא על המעטפה ל:
  עיריית חדרה, מח' לוגיסטיקה, רח' סמילנסקי 17 ,
  או למייל quote@hadera.muni.il
  עד ליום חמישי תאריך 14.9.17 בשעה 10:00.
  לאחר התאריך והשעה הנ"ל לא תתקבלנה הצעות.

  בכבוד רב
  רחל מסורי
  קניינית רכש ולוגיסטיקה

  מחיר:

  ×
  הפורטל לחקלאות טבע וסביבה